ოფერტა

ურთიერთჩართვის მოწვევის ოფერტა

საერთაშორისო ზარის დასრულების მოწვევის ოფერტა