კონფიდენციალურობის განაცხადი

მადლობარომ სარგებლობთ ბილაინის მომსახურებებითა და პროდუქტებითიმ შემთხვევაშითუ თქვენ იყენებთ ჩვენს მომსახურებას იგულისხმებარომ თქვენ სრულად ეთანხმებით წინამდებარე კონფიდენციალურობისა და ინფორმაციის უსაფრთხოების განაცხადის პირობებს (შემდგომში პირობები), ამასთან თუ თქვენთვის მიუღებელია წინამდებარე პირობებით განსაზღვრული უფლებები და მოვალეობებიმაშინ არ უნდა ისარგებლოთ ჩვენი მომსახურებით (მათ შორის შეწყვიტოთ ჩვენი ვებ-გვერდის შემდგომ/სხვა გვერდებზე გადასვლა). აღნიშნული კონფიდენციალურობის განაცხადი ვრცელდება ბილაინის ყველა ვებ-გვერდზეაპლიკაციასა (მობილური აპლიკაციის ჩათვლითდა ჩვენს მიერ შეთავაზებულ ყველა პროდუქტზე.

ჩვენ და ჩვენი აფილირებული პირები ვალდებულებას იღებენდაიცვან პირადი ინფორმაციარომელსაც ჩვენ ვაგროვებთ თქვენგანაქედან გამომდინარეჩვენ შევიმუშავეთ წინამდებარე პირობებირომ თქვენთვის განგვემარტათუ როგორი ტიპის ინფორმაციას და რა საშუალებით შევაგვროვებთ მომხმარებლებისგანასევეთუ რა მიზნით შეაგროვებსგადასცემს ან გაამჟღავნებს ბილაინი ამ მონაცემებს.

პირობების მიზანია განგიმარტოთ თქვენ როგორც მომხმარებელსრომ ჩვენი მომსახურებით სარგებლობა შეუძლებელია თქვენი პერსონალური მონაცემების დამუშავების გარეშე.

გაითვალისწინეთრომ ეს პირობები არ ვრცელდება ნებისმიერ ისეთ ინტერნეტ ვებგვერდზერომლებზე ბმულსაც ეს ვებ გვერდი შეიცავსმაგრამ კონტროლირდება მესამე პირების მიერრომლებიც არ არიან აფილირებული ბილაინთან (შემდგომში -მესამე პირების ვებ-გვერდები). ასეთ შემთხვევაშითქვენ თავად უნდა გაეცნოთ მესამე პირების ვებ-გვერდების კონფიდენციალურობის განცხადებებსრადგან ბილაინი არ არის პასუხისმგებელი და არ აკონტროლებს მესამე პირების ვებ-გვერდების შემცველობას ან კონფიდენციალურობის განაცხადს.

პირობებში დროდადრო შეიძლება შევიდეს ცვლილებებიამიტომ გთხოვთ,რეგულარულად გაეცნოთ მას.

მონაცემების დამუშავება

მონაცემთა დამუშავება, ყოველგვარი შეზღუდვის გარეშე, მოიცავს ავტომატური,ნახევრად ავტომატური ან არაავტომატური საშუალებების გამოყენებით მონაცემთა მიმართ შესრულებულ ნებისმიერ მოქმედებას, კერძოდ, მათ შეგროვებას, ჩაწერას, ფოტოზე აღბეჭდვას, აუდიოჩაწერას, ვიდეოჩაწერას, ორგანიზებას, შენახვას, შეცვლას, აღდგენას, გამოთხოვას, გამოყენებას ან გამჟღავნებას მონაცემთა გადაცემის, გავრცელების ან სხვაგვარად ხელმისაწვდომად გახდომის გზით, დაჯგუფებას ან კომბინაციას, დაბლოკვას, წაშლას ან განადგურებას.

მონაცემებირომლებსაც თქვენს შესახებ ვაგროვებთ

ჩვენ ვაგროვებთ თქვენს შესახებ შემდეგ პერსონალურ ინფორმაციასსახელსგვარსდაბადების თარიღსპირად ნომერსპირადობის მოწმობის მონაცემებს (დოკუმენტის დასახელებადოკუმენტის ნომერიმისი გაცემის თარიღიმისი მოქმედების ვადადოკუმენტის გამცემი ორგანოს დასახელებამომსახურების გაწევის მისამართსსაკონტაქტო ინფორმაციას (ელექტრონული მეილისააბონენტო ნომერი), საბანკო ბარათის და ბილინგის ინფორმაციას (აღნიშნული ინფორმაციის შენახვა ხდება პარტნიორი ბანკის მიერსწორედ პარტნიორია პასუხისმგებელი აღნიშნულ მონაცემთა უსაფრთხოებაზე).

ჩვენ ვიყენებთ მოკლე საინფორმაციო ფაილებს (cookies), რომ შევაგროვოთ ინფორმაცია ჩვენი ვებ-გვერდის ვიზიტორებისა და ჩვენი მომსახურების მომხმარებლების შესახებკერძოდროდესაც თქვენ შედიხართ ჩვენს ვებ-გვერდზეჩვენ ავტომატურად ვინახავთ თქვენს შესახებ ისეთ ინფორმაციასროგორიც არის თქვენი IP მისამართი, browser–ის ტიპიინტერნეტ მომსახურების გამწევი პლატფორმის ტიპივებ-მისამართირომლიდანაც ეწვიეთ ჩვენს გვერდს და რომელზეც გადახვალთმას შემდეგ რაც დატოვებთ ჩვენს ვებ-გვერდსთარიღი და დროდა ერთი ან მეტი cookies, რომელიც ერთმნიშველოვნად ახდენს თქვენი browser-ის ან ანგარიშის იდენტიფიცირებასროდესაც თქვენ გაქვთ წვდომა ჩვენს მომსახურებებზე მობილური მოწყობილობის გამოყენებითჩვენ შესაძლოა მივიღოთ ან შევაგროვოთ თქვენი მობილური მოწყობილობის ID (UDID), მობილური ოპერატორიმობილური მოწყობილობის მწარმოებელი და ტელეფონის ნომერიჩვენ ასევე ვაგროვებთ ინფორმაციას თქვენს მიერ ჩვენი სერვისების გამოყენებისა და აქტივობების შესახებაღნიშნულ ინფორმაციას ჩვენ ვაგროვებთ იმ ინფორმაციასთან ერთადრომელიც გვაქვს თქვენს შესახებ შენახულიპერსონალური მონაცემების ჩათვლით და შეგვიძლია დავუკავშიროთ თქვენს მომხმარებლის სახელს (username).

მონაცემთა დამუშავების მიზნები

ჩვენ ვამუშავებთ თქვენს პერსონალურ მონაცემებს შემდეგი მიზნებისთვის:

მომსახურების გაწევის უზრუნველყოფისპროდუქტებისა და მომსახურების განვითარებისგაუმჯობესებისთვის ჩვენ ვიყენებთ თქვენს შესახებ ინფორმაციას იმისთვისრომ ვუპასუხოთ თქვენს შეკითხვებსვმართოთ და გავაუმჯობესოთ ჩვენი მომსახურებებიგავაუმჯობესოთ და შევქმნათ ჩვენს მომსახურებებთან და მეილებთან დაკავშირებული დადებითი სამომხმარებლო გამოცდილება.

მარკეტინგული კვლევებისთვის ჩვენ ვიყენებთ თქვენს შესახებ ინფორმაციას იმისთვისრომ შემოგთავაზოთ მომსახურებები და პროდუქტებირომლებიც შესაძლოა თქვენს ინტერესს წარმოადგენდეს;

თქვენთვის ელექტრონული მეილებისა და SMS შეტყობინებების გამოსაგზავნად ჩვენი მომსახურებების და პროდუქტების შესახებრომლებიც შესაძლოა თქვენს ინტერესს წარმოადგენდეს;

თაღლითურიშეურაცხმყოფელიბოროტი განზრახვის ან პოტენციურად უკანონო ქმედებათა გამოსავლენად და აღსაკვეთადჩვენს მომხმარებელთა უფლებების დასაცავად.

ახალი ტექნოლოგიების დანერგვისადმინისტრირების და სხვა მიზნებისთვისრომელიც არ ეწინააღმდეგება მოქმედ კანონმდებლობას;

პერსონალური მონაცემების მესამე პირებისთვის გამჟღავნება

ჩვენ შეიძლება გავუმჟღავნოთ და გადავცეთ თქვენს შესახებ არსებული პერსონალური მონაცემები და ნებისმიერი ინფორმაციაროგორც ქვეყნის შიგნითისე მის ფარგლებს გარეთ ჩვენი ჯგუფის კომპანიებს სხვა კომერციულ და როუმინგ პარტნიორებს რომელთან გაფორმებული ხელშეკრულებების საფუძველზეც ვუზრუნველყოფთ მომსახურებათა ჯეროვნად შესრულებასასევე მესამე პირებსრომელთაც ოპერატორისგან მინიჭებული აქვთ დავალიანების ამოღების უფლებასაკრედიტო ბიუროებს და კანონმდებლობით დადგენილი წესით სახელმწიფო ორგანოებს.

განგიმარტავთრომ პერსონალური მონაცემების და პირადი ინფორმაციის გამჟღავნებად არ ჩაითვლება იმ ინფორმაციის მესამე პირებისთვის გადაცემა, (რომელიც საქართველოს კანონმდებლობის საფუძველზე არის/გახდება საჯარო და (რომლის გამჟღავნებაც განხორციელდებასაქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ შემთხვევებშიმათ შორის მესამე პირ(ებ)ის კანონიერი მოთხოვნის დაკმაყოფილების შედეგად.

ჩვენ ვიღებთ ვალდებულებას მასზედრომ დავიცავთ ყველა მომხმარებლის კონფიდენციალურობასჩვენ გვაქვს ფიზიკურიელექტრონული და პროცედურული უსაფრთხოების გარანტიებირომლებიც შესაბამისობაშია მოქმედ სამართლებრივ ნორმებთანრათა დავიცვათ და შევინარჩუნოთ მომხმარებლის ინფორმაცია არაუფლებამოსილი წვდომისგანგამოყენებისგანშეცვლისგან ან განადგურებისგანჩვენ შემუშავებული გვაქვს შიდა პოლიტიკა და პროცედურები იმისათვისრომ დავიცვათ მომხმარებლის ინფორმაციის კონფიდენციალურობა და შევასრულოთ შესაბამისი წესებისა და ნორმების მოთხოვნებიჩვენი თანამშრომლები ვალდებული არიან დაემორჩილონ ამ პოლიტიკასპროცედურებსწესებსა და ნორმებს.

ჩვენ ვაგროვებთვიყენებთთ და ვინახავთ მომხმარებლის შესახებ ინფორმაციას მხოლოდ სათანადო მიზნებისთვისჩვენ მიერ მომხმარებლის ინფორმაციის შეგროვებაგამოყენება და შენახვა შეზღუდულია მხოლოდ იმ დონემდერაც ჩვენი აზრით აუცილებელია საუკეთესო მომსახურების მიწოდებისთვისჩვენი საქმიანობის წარმართვისთვისრისკების მართვისთვისჩვენი მომსახურებებისა და პროდუქტების გაყიდვისთვის და შესაბამისი კანონმდებლობის მოთხოვნების შესრულებისთვისამასთანიმ მონაცემების დამუშავებარომელიც მომხმარებლის მიერ ბილაინს მიეწოდა ელექტრონული არხების (ვებ-ბრაუზერიბილაინის ვებ-გვერდისაშუალებითარ წყდება მომხმარებლის მიერ ამ მონაცემების ელექტრონული არხებიდან წაშლის შემთხვევაშიაღნიშნული მონაცემების შენახვა ასევე მოხდება იმ ვადითრომელიც შეესაბამება ბილაინის მიზნებს და ინტერესებს ან/და გათვალისწინებულია კანონმდებლობით.

დროდადრო ჩვენ ვდებთ ხელშეკრულებებს სხვა კომპანიებთან ჩვენთვის გარკვეული მომსახურებების მოწოდების თაობაზე ან იმისათვისრომ მომხმარებლებმა ისარგებლონ ჩვენი მომსახურებებით და პროდუქტებითამ ხელშეკრულებების თანახმადაღნიშნულმა კომპანიებმა შეიძლება მიიღონ ინფორმაცია მომხმარებლების შესახებმაგრამ ისინი ვალდებული არიან დაიცვან ეს ინფორმაცია და გამოიყენონ იგი მხოლოდ ჩვენს მიერ განსაზღვრული მიზნებით.

პერსონალური მონაცემების მარკეტინგული მიზნებისთვის გამოყენება

თქვენ ჩვენი მომსახურებით სარგებლობის შედეგად ეთანხმებით ჩვენი საქმიანობისტარიფებისა და მომსახურებების შესახებ სარეკლამო ხასიათის მოკლე ტექსტური შეტყობინებების მიღებასთქვენ ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ უარი თქვათ ასეთი შეტყობინების მიღებაზე ჩვენს მომსახურებისა და გაყიდვების ოფისებში წერილობითი განცხადების დაწერითჩვენ შევწყვეტთ მონაცემების დამუშავებას უარის მიღებიდან 10 სამუშაო დღის განმავლობაში.

მესამე მხარისაგან ვებ-გვერდების ინფორმაციის დაცვის პოლიტიკა

მომხმარებელმა უნდა გაითვალისწინოსრომ ვებ-გვერდზე მუშაობის დასრულების შემდეგ არ მოხდება სისტემიდან ავტომატურად გამოსვლა და სესიის დასრულებამდე მისი მონაცემები იქნება ხელმისაწვდომი მესამე პირისთვისჩვენ პასუხისმგებლობას ვიხსნით ზემოთხსენებულ საკითხზე.

ჩვენ ვიტოვებთ უფლებასრომ განვსაზღვროთ და შევცვალოთ სესიის მოქმედების ვადა და პირობები.

ინფორმაცია ვებ-გვერდზე ნავიგაციასთან დაკავშირებით

ამ ვებგვერდის ფუნქციონირებისთვის გამოყენებული საინფორმაციო ტექნოლოგიების (IT) სისტემები და კომპიუტერული პროგრამებიჩვეულებრივი ფუნქციონირებისასაგროვებენ სხვადასხვა პერსონალურ მონაცემსაღნიშნული მონაცემები არის ის მონაცემებირომლებიც ჩვეულებრივ გადაეცემა ხოლმე (TCP/IPპროტოკოლზე დაფუძნებულიინტერნეტით სარგებლობისას.

ეს ინფორმაცია არ გროვდება შესაბამის პირებზე მონაცემთა ბაზის შესაქმნელადმაგრამმისი ხასიათიდან გამომდინარემესამე პირების მიერ მონაცემთა დამუშავებისა და დახარისხების გზითშესაძლებელია მისი მეშვეობით მოხდეს ინტერნეტ გვერდების მომნახულებელი მომხმარებლების იდენტიფიცირება.

ამ ტიპის ინფორმაცია მოიცავს ვებგვერდზე შემსვლელი მომხმარებლების კომპიუტერების ინტერნეტ პროტოკოლის მისამართებს (IP address) და დომენების სახელწოდებებსმოთხოვნილი რესურსების მისამართებს (რესურსების იდენტიფიცირების ერთიან ფორმატში – URL ფორმატიმოთხოვნის დროსმეთოდი რომლის მეშვეობითაც ხდება მოთხოვნის მიწოდება სერვერისთვისპასუხად მიღებული ფაილის ზომასერვერის მიერ მოწოდებული პასუხის მდგომარეობის ამსახველი ციფრული კოდი (დასრულებულია წარმატებითშეცდომებით..) და სხვა პარამეტრებირომელბიც დაკავშირებულია ოპერაციულ სისტემასთან და მომხმარებლის საინფორმაციო ტექნოლოგიებთანეს მონაცემები შეიძლება გამოყენებული იქნას მხოლოდ ანონიმური სტატისტიკური ინფორმაციის მიზნებისთვისრაც შეეხება ვებგვერდის გამოყენებას და ვებგვერდის სწორი ფუნქციონირებისთვის აუცილებელ კონტროლს.

გაითვალისწინეთრომ აღნიშნული მონაცემები შეიძლება გამოყენებულ იქნას პირების დასადგენადროდესაც მიმდინარეობს გამოძიება ქმედებებისარომლებიც მიიჩნევა კომპიუტერულ დანაშაულად და რომლებიც საფრთხეს უქმნის ვებ გვერდსან IT ინფრასტრუქტურას ან სხვა დაკავშირებულ ან ბმულებით გადასასვლელ ვებგვერდებსთუ ასეთი გამოძიება არ მიმდინარეობსინტერნეტ ქსელთან კავშირის ამსახველი მონაცემები ნადგურდება რამდენიმე დღეში.

მოკლე საინფორმაციო ფაილები (cookies)

ბილაინის ვებგვერდი შეიცავს ქუქისქუქი არის მოკლე ტექსტური ფაილირომელსაც თქვენ მყარ დისკზე ინახავს თქვენ მიერ მონახულებული ვებ-გვერდიტექსტური ფაილი შეიცავს ინფორმაციას და სხვა მიზნებთან ერთადგამოიყენება მნახველის მიერ შესაბამისი ვებგვერდით სარგებლობის უზრუნველსაყოფად.

არსებობს ორი ტიპის ქუქიპირველი ტიპირომელსაც მყარ ქუქის (persistent cookies) უწოდებენინახავს ფაილს თქვენ მყარ დისკზე გარკვეული დროითბილაინი იყენებს მყარ ქუქის იმისათვისრომ დააფიქსიროს მნახველის ნავიგაცია ვებგვერდზე და შეაგროვოს სტატისტიკური მონაცემები.

ქუქის სხვა ტიპირომელსაც სესიის ქუქი (session cookie) ეწოდებაინახება მხოლოდ იმ ხნის განმავლობაშირა დროშიც თქვენ ახდენთ ნავიგაციას ვებგვერდზებილაინის ინტერნეტ მომსახურების გამოსაყენებლად თქვენ უნდა დაეთანხმოთ სესიის ქუქის გამოყენებასსესიის ქუქის ბილაინი იყენებს იმისათვისრომ თქვენ შეძლოთ საბანკო ტრანზაქციების განხორციელებახოლო როდესაც თქვენ დატოვებთ ბილაინის ვებგვერდს ან დახურავთ ინტერნეტში სანავიგაციო პროგრამას (browser) – სესიის ქუქი თავისით წაიშლება.

თუ თქვენ არ დაეთანხმებით ქუქის გამოყენებით მუშაობასთქვენ შეგიძლიათ შეცვალოთ თქვენი სანავიგაციო პროგრამის (Interenet Explorer, Mozila Firefox, Google Crome და სხვაუსაფრთხოების რეჟიმიგაითვალისწინეთრომ თუ თქვენ არ დაეთანხმებით სესიის ქუქის გამოყენებით მუშაობასთქვენ ვერ შეძლებთ საბანკო ტრანზაქციების და სხვა მოქმედებების შესრულებას ბილაინის ვებგვერდზე.

დამუშავების პროცედურები და უსაფრთხოების ღონისძიებები ვებ-გვერდით სარგებლობისას

პირადი მონაცემები მუშავდება ავტომატიზებული ან არაავტომატიზებული აღჭურვილობითმისი დამუშავების ხანგრძლივობა განისაზღვრება მხოლოდ იმ დროითრაც აუცილებელია იმ სამუშაოს შესასრულებლადრისთვისაც ხდება აღნიშნული მონაცემების შეგროვებაუზრუნველყოფილია კონკრეტულ უსაფრთხოების ზომებთან შესაბამისობა იმისათვისრომ თავიდან იქნას აცილებული მონაცემთა დაკარგვაუკანონო ან არასწორი გამოყენება და არაუფლებამოსილი დაშვებაცალკეული მომსახურებებისთვის განკუთვნილვებგვერდის განყოფილებებშისადაც აუცილებელია მოსარგებლე მომხმარებლის მიერ პირადი მონაცემების შეტანახდება მონაცემთა დაშიფვრა უსაფრთხო მიერთების პროტოკოლად (Secure Sockets Layer– SSL) წოდებული უსაფრთხოების ტექნოლოგიის გამოყენებით. SSL ტექნოლოგია კოდებად გარდაქმნის ინფორმაციას მის ინტერნეტში გაგზავნამდემომხმარებლის კომპიუტერსა და ბილაინის ცენტრალურ სისტემებს შორისშედეგად ეს ინფორმაცია გაუგებარი ხდება არაუფლებამოსილი პირებისთვის და ამ გზით ხდება გადაცემული ინფორმაციის ხელშეუხებლობის უზრუნველყოფა. SSL ტექნოლოგიის გამოყენებისთვის აუცილებელიამომხმარებლის მიერ გამოყენებული ინტერნეტში სანავიგაციო პროგრამა (browser) იძლეოდეს მინიმუმ 128 ბიტის მოცულობის უსაფრთხოების გასაღებების გაცვლის” შესაძლებლობასრათა უზრუნველყოფილი იქნას უსაფრთხო დაკავშირება ზემოაღნიშნული წესით ბილაინის ცენტრალურ სისტემებთან.